flagflagflagflag

KVKK Bilgilendirme Metni

ILSAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İçindekiler

1. Giriş............................................................................................................................... 3

2. Amaç............................................................................................................................. 3

3. Kapsam......................................................................................................................... 3

4. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler....................................................... 3

5. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları.................................................................................. 4

6. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi Yöntemleri ............................................... 5

7. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Saklama Süreleri.............................................. 5

8. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amaçları................................ 5

9. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması............................................ 5

10. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi................. 6

11. Firmanın Aydınlatma Yükümlülüğü.......................................................................... 6

12. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları................................................................................. 6

 

 

1.  Giriş

           6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan bu Aydınlatma Metni’nin amacı Kişisel Verileri Koruma Kanunu düzenlemelerine ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanmasıdır.

           Aydınlatma Metni ile yönetilen ziyaretçiler, müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunması, bu aydınlatma metnindeki esaslarla paralel olarak Ilsan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. personellerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni altında düzenlenmiştir.

 

2.  Amaç

 

           Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

3.  Kapsam

 

           Aydınlatma Metni’nin kapsamı dâhilinde kişisel verileri işlenen veri sahiplerini yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar ve stajyerler, çalışan adayları, müşteriler, tedarikçiler, ziyaretçiler ve üçüncü kişiler (aile bireyleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer gerçek kişiler şeklinde kategorize edilmiştir:

 

4.  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

 

           Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir.

           Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

 

Firmamız, kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmekte, kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamakta, veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirtmekte, amaçların gerçekleştirilmesine yetecek kadar bilgi işlemekte ve mevzuatta öngörüldüğü veya veri işleme amaçlarının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak üzere verileri saklamaktadır.

 

 

5.     Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 

            Firmamız tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya Kişisel Veriler Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza aranmaksızın kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler işlenmektedir.

 

           Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartları;

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

               Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veri işleme şartları;

 

           Firmamız hukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli olarak belirtilen kişisel verileri, veri işleme şartlarına uygun olarak işlemektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Fakat yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahibinin açık rızası olmamasına rağmen özel nitelikli kişisel veriler işlenebilecektir:

 • Kişisel veri sahibinin yazılı açık rızası
 • Kamu sağlığının korunması
 • Koruyucu hekimlik
 • Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

           Şirket İçerisinde ve İnternet Sitesi Üzerinde Yapılan Veri İşleme Faaliyetleri

           Firmamızın, çalışanlarımızın ve firmamıza gelen üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak için firma içerisinde ve çevresinde kamera ile izleme gerçekleştirilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda, firmamız tarafından kamera ile izleme faaliyetine ilişkin olarak internet sitemizde işbu Aydınlatma Metni yayımlanmaktadır. Kişinin mahremiyetine müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda izleme yapılmamaktadır. Güvenlik kamerası kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanımız ve ihtiyaç duyulması halinde tedarikçi konumunda bulunan güvenlik şirketi çalışanları erişebilmektedir.

           Firmamızın girişinde bulunan nizamiyelerimizde ziyarete gelen misafirlerimizin giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Firmamıza gelen kişilerin ad ve soyad bilgisi elde edilirken söz konusu veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda kayıt sistemine kaydedilmektedir.

            Firmamıza ait internet sitesini ziyaret eden kişiler ile ilgili herhangi bir şekilde kişisel veri toplama ve kayıt işlemi yapılmamaktadır.

 

6.     Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi Yöntemleri

 

            Ilsan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., hissedarlarının ve yetkililerinin, bünyesinde çalışan personellerin ile stajyerlerin ve bunların yakınlarının, iş başvurusu yapan gerçek kişilerin, müşteriler ve tedarikçilerin, her ne sebeple olursa olsun Ilsan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye gelen tüm ziyaretçilerin kişisel verilerini toplanmakta ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenmektedir.

7.     Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Saklama Süreleri

           İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili mevzuatlar gereği yetkili kurum ve kuruluşlara bilgiler verilebilmesi, hukuki işlemlerin takip edilebilmesi, fatura ödeme ve mutabakat yapma gibi muhasebe ve finansal işlemlerin yapılabilmesi, müşteriler ve tedarikçiler ile iş ilişkilerinin devamlılığının sağlanabilmesi, risk yönetimi süreçlerinin takip edilebilmesi, firmaya giriş – çıkış yapan ziyaretçilerin kayıt altına alınabilmesi vb. sebepler ile firmamız kişisel verileri işlemektedir.

 

              Kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta bir süre öngörülmüşse bu süre kadar, bir sürenin öngörülmemiş olması hâlinde ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Firmanın belirlediği saklama süreleri tamamlanmış olsa da olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla söz konusu bilgiler muhafaza edilebilecektir.

 

8.     Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amaçları

           Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup kişisel veri sahibinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için, kişisel verileriniz Kanun ve sair mevzuat gereği bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları, bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri ile hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla avukatlar, vekâlet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler, iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Söz konusu bilgi paylaşımı hukuki çerçeveler içerisinde talep edilen amaçla sınırlı olmak üzere paylaşılacaktır. Ancak, her halükarda istisna halleri hariç olmak üzere kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın paylaşılamaz.

 

9.     Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

 

           Firmamız, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını ve uygun güvenlik düzeyini temin etmek amacıyla; Kişisel verilere erişim yetkisi olan firma çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin madde eklenmesi, SNC Firewall cihazı ile güvenlik duvarı oluşturulması, Antivirüs proğramı, Erişim denetimi vb. yöntemler kullanmaktadır.

           Kişisel verilerin kanuni olmayan yollar ile başkaları tarafından elde edilmesi durumunda en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bilgi verilecektir.

 

10.     Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

 

           Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine firmamız tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

           Kişisel verilerin, fiziksel olarak yok edilerek ve yazılımdan güvenli olarak silinerek yok edilme, silinme işlemleri gerçekleştirilir. Maskeleme, veri türetme, takma ad kullanma, üzerine yazma, veri karartma vb. teknikler kullanılarak da kişisel verilerin anonimleştirilmesi gerçekleştirilecektir.

 

11.   Firmanın Aydınlatma Yükümlülüğü

 

           Firmamız, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, firmamız veri sorumlusu ve temsilcisi, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, veri toplama yöntemi ve hukuki dayanağı, kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması ve kişisel veri sahibinin hakları konularında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

 

12.   Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

 

           Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahipleri firmamıza kişisel veri sahibi başvuru formunu doldurmak sureti ile yazılı olarak başvurarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilerek aleyhine bir sonucun ortaya çıkıp çıkmadığının bildirilmesini isteme ve kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakları olduğu hususlarında bilgilendirme yapılmaktadır.

           Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarife üzerinden ücret alınacaktır. Bu tür başvuruların üçüncü kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması, üçüncü kişilerin gizliliğini tehlikeye atması, Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması durumlarında başvuru reddedilecektir.

 

           İşbu aydınlatma metni, gerekli görüldüğü hallerde Ilsan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde, aydınlatma metninin en güncel haline firmanın internet sitesinde yer verilecektir.